Plán obnovy rodinných domov – dotácia na rekonštrukciu

Modernizácia domovov je v súčasnosti hlavná téma z oblasti šetrenia energií v domácnosti. Množstvo domov na našom území je starších ako samotné Slovensko, preto je zateplenie či iný druh údržby nutnosťou. Plán obnovy rodinných domov bude najväčším programom v pláne obnovy pre domácnosti. Tento plán chce do roku 2023 podporiť obnovu približne 30 000 rodinných domov. Pre koho je dotácia určená a čo všetko zahrňuje?

Význam Plánu obnovy

Prostredníctvom opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov je cieľom znížiť spotrebu energie a prispieť tým k zníženiu emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.

Cieľ je v súlade s:

 • Dlhodobou stratégiou obnovy fondu budov,
 • Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja SR do roku 2030,
 • výhľadom do roku 2050Integrovaného národného energetického aklimatického plánu do roku 2030 v rozmere energetická efektívnosť,
 • cieľmi Európskej únie v oblasti klímy a energetickej efektívnosti do roku 2030,
 • cieľom zníženia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 uvedenými v Pláne cieľov v oblasti klímy do roku 2030.

Máte nárok na dotáciu?

Z posledných informácií o Pláne obnovy vyplýva, že o obnovu sa bude môcť uchádzať vlastník rodinného domu, ktorý bol skolaudovaný pred 1. 1. 2013. Musí však spĺňať nasledovné podmienky:

 • Na liste vlastníctva či iných príslušných dokumentoch musí byť objekt uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom je využívaný predovšetkým na bývanie.
 • Na podnikateľské alebo hospodárskej účely nemôže byť využívaných viac ako 10% podlahovej plochy.
 • Energetická hospodárnosť pred obnovou domu sa musí určiť spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

O poskytnutie dotácie z Plánu obnovy môže požiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území Slovenska v konkrétnom rodinnom dome, je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu.

Taktiež nesmie byť odsúdená za trestný čin z oblasti finančných podvodov a korupcie. Žiadateľ nesmie mať žiadne väčšie dlhy, ani nedoplatky na daniach, sociálnom či zdravotnom poistení. Je tiež povinný zostať vlastníkom (alebo spoluvlastníkom) až do vyplnenia dotácie.

Ak má dom viacero spoluvlastníkov, o dotáciu žiadajú spoločne pod hlavným žiadateľom, ktorého musia spoluvlastníci na tento úkon splnomocniť.

Žiadosť je potrebné podať online, prostredníctvom formulára na stránke www.obnovdom.sk. Na samotnú obnovu môžete nájsť dodávateľov konkrétnych stavebných prác, napríklad

Na čo je možné využiť dotáciu?

Obnovou rodinného domu musí prísť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti súčasnému stavu. Zároveň musí byť zrealizované aspoň jedno z nasledujúcich povinných opatrenírekonštrukcie:

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • Zateplenie podlahy na teréne

K tomu je možné pridať ľubovoľné voliteľné opatrenie, ako napríklad:

 • Tepelné čerpadlo
 • Fotovoltické panely
 • Solárne konektory
 • Plynový kondenzačný kotol
 • Rekuperácia
 • Iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)
 • Zelená strecha
 • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • Tieniaca technika
 • Odstránenie azbestu

Aká je výška dotácie?

Pre bežného žiadateľa platí nasledovné:

 • 15 000 € pre obnovu RD, ktorý dosahuje úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti súčasnému stavu,
 • 19 000 € pre obnovu RD, ktorý dosahuje úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti súčasnému stavu.

Uvedená suma dotácie môže byť maximálne 75% skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Zvyšných 25% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo požičať.

Výnimky pre dotáciu

Ak spĺňate nasledovné podmienky, máte možnosť získať dotáciu vo výške do 19 000 € + preplatenie DPH na služby od platcov DPH, ktorá bude 95 % oprávnených nákladov:

 1. Máte v rodičovskej alebo náhradnej starostlivosti dieťa do 18 rokov s ťažkým životným postihnutím alebo,
 2. Žijete v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. vo viacdetnej rodine (minimálne 1 rodič + 4 deti).

Požiadajte o dotáciu pre obnovu vášho rodinného domu už dnes. S realizáciou vám radi pomôžeme k maximálnej spokojnosti vašej i štátu, ako aj k úspore energií z dlhodobého hľadiska. V prípade, že máte akékoľvek otázky k budúcej rekonštrukcií vášho domu, neváhajte nás kontaktovať.

Zavolajte nám